POWERED BY

Opći uvjeti ugovora o najmu vozila

1. PREDMET UGOVORA       

 (a)   “Najmodavac”-Društvo RIDECAR d.o.o. sa sjedištem na adresi Vrbanjska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 38203209365

 (b)   “Najmoprimac”-fizička ili pravna osoba koja ili u čije se ime vozilo unajmljuje. U Ugovoru o najmu vozila je navedena kao “Najmoprimac” te je odgovorna za poštivanje svih točaka ovih Općih uvjeta o najmu i Ugovora o najmu.

 (c)    “Ugovor”-pojedinačni ugovor o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam u kojem se odobrava korištenje vozila, definira preuzimanje i vraćanje vozila, pokrića vozila, oprema i usluge uključene u cijenu najma i način plaćanja najma. Ugovor sadrži i informacije o kilometraži vozila, količini goriva, oštećenjima i eventualnim nedostacima na unajmljenom vozilu te druga prava i obveze koje obje ugovorne strane svojim potpisom prihvaćaju. Stanje vozila prilikom izdavanja i Opći uvjeti najma smatraju se dijelom Ugovora o najmu vozila.

 (d)   “Vozač/Dodatni vozač”- fizička osoba navedena u Ugovoru o najmu kao “Korisnik” koja potpisuje Ugovor o najmu te preuzima vozilo, odgovorna je za poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.

 (e)   “Korisnik”-Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač u daljnjem tekstu se označavaju kao Korisnik.

 (f)    “Vozilo” je objekt ugovora o najmu, a čiji su podaci navedeni u Ugovoru.

2. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Korisnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Najmodavac se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Korisnik daje odobrenje da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Najmodavca.

3. UVJETI NAJMA

Korisnik potpisom Ugovora jamči Najmodavcu da ispunjava opće uvjete minimuma starosti za upravljanje motornim vozilom te da posjeduje potrebne isprave za upravljanje motornim vozilom, sukladno pozitivnim propisima RH, a koje je dužan u originalu dati na uvid Najmodavcu, dok preslika istih ostaje u posjedu Najmodavca, kao prilog Ugovoru. Korisnik potpisom Ugovora potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnim za ugovorenu uporabu, sa svom pripadajućom opremom i svim popratnim dokumentima. Vozač, koji u ime Korisnika pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor da za to ima ovlaštenje te jamči i odgovoran je Najmodavcu, solidarno s tom pravnom osobom, za poštivanje i ispunjenje svih obveza iz ovog Ugovora. Korisnik se i nakon prestanka Ugovora smatra odgovornim za prometne prekršaje i parking karte nastale tijekom trajanja Ugovora.

4. UVJETI PLAĆANJA

Korisnik je obvezan prije preuzimanja vozila u najam izvršiti predautorizaciju po svojoj kreditnoj kartici na iznos koji odradi Najmodavac prema svojoj procjeni ovisno o klasi vozila, trajanju najma, pokrićima i sl. Korisnik se obvezuje da će Najmodavcu na njegov poziv  odmah  platiti  iznos za dnevni najam po ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke (razna osiguranja, dodatna oprema i usluge), kao  nastale  troškove koji se obračunavaju, a sve prema Cjeniku. Ako Korisnik podmiruje svoje obveze kreditnom karticom, Korisnik daje Ugovorom ovlaštenje Najmodavcu da naplati  troškove najma direktno izdavatelju kartice temeljem slip obrasca kreditne kartice. Ako Korisnik podmiruje troškove direktnim plaćanjem na račun Najmodavca dužan je to učiniti u naznačenom roku plaćanja računa. Za slučaj kašnjenja Korisnik je obvezan platiti Najmodavcu zakonsku zateznu kamatu, kao i sve stvarno nastale dodatne troškove. Potpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, Najmodavac naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a Korisnik nije o tome izvijestio Najmodavca u skladu s procedurom o povratu vozila. Potpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik je upoznat s činjenicom da Najmodavac nije odgovoran za trajanje autorizacije na Korisnikovoj kreditnoj kartici te da oslobađanje autoriziranih sredstava ovisi isključivo o pravilniku banke nositelja kreditne kartice.

5. OBVEZE KORISNIKA

Potpisom Ugovora Korisnik izjavljuje da je upoznat sa svim dolje navedenim obvezama, te da ih prihvaća:

 (a)   da unajmljeno vozilo sa svim pripadajućim priborom i opremom nakon  prestanka najma vrati u mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom ili ranije na zahtjev Najmodavca;

 (b)   da produženje Ugovorenog trajanja najma, kao i sve ostale promjene glede najma, zatraži od Najmodavca, pisanim putem, najmanje 48 sati  prije isteka roka najma, dok u protivnom Najmodavac je ovlašten prijaviti nestanak vozila u najmu. Produži li Korisnik upotrebu vozila bez pismenog odobrenja Najmodavca, obvezuje se da će za samovoljno produženo vrijeme platiti Najmodavcu dvostruku cijenu dnevnog najma prema Redovnom Cjeniku. Promijeni li Korisnik mjesto vraćanja vozila bez pismenog odobrenja Najmodavca, obvezuje se da će za samovoljno promijenjeno mjesto vraćanja vozila platiti Najmodavcu naknadu propisanu Cjenikom dodatnih usluga i naknada;

 (c)    da unajmljeno vozilo ne koristi za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za sudjelovanje u auto-moto sportskim priredbama, za plaćeni prijevoz putnika, za počinjenje bilo kojeg kaznenog djela ili prekršaja propisanih pozitivnim propisima RH te za plaćeni prijevoz putnika;

 (d)   da unajmljeno vozilo koristi samo za vlastite potrebe u skladu s Ugovorom i namjenom stvari, odnosno unajmljenog vozila, te da unajmljenim vozilom upravlja on sam, osoba koja je pored njega u Ugovoru navedena kao dodatni vozač ili osoba koja posjeduje pismeno odobrenje Najmodavca za upravljanje unajmljenim vozilom;

 (e)   da postupa prema unajmljenom vozilu s pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika, a posebice da je unajmljeno vozilo, kada ga napusti, uvijek propisno zaključano i sa zatvorenim prozorima te da će uzeti ključeve i dokumente vozila sa sobom i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom;

 (f)    da unajmljeno vozilo ne vozi izvan granica RH bez prethodne suglasnosti Najmodavca, u suprotnom plaća Naknadu za prelazak granice bez suglasnosti Najmodavca u iznosu prema cjeniku;

 (g)   da će voziti vozilo samo po javnim cestama, bez utjecaja alkohola ili narkotika, poštujući sve prometne propise i regulaciju prometa;

 (h)   da će brinuti o redovitoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, ostale tekućine, tlak u gumama i drugo;

 (i)     da će kada na to ukazuju signalni instrumenti u vozilu ili ako Korisnik smatra da vozilo zahtijeva servisiranje dužan je javiti se Najmodavcu radi obavljana redovitih servisa i upućivanja vozila u ovlaštenu servisnu radionicu, kao i radi obavljanja drugih servisnih aktivnosti i drugih popravaka. U slučaju štete na vozilu ili oštećenja vozila zbog nepoštivanja odredbi ovih Općih uvjeta, Korisnik je dužan nadoknaditi svu tako nastalu štetu i eventualnu izgubljenu zaradu zbog nemogućnosti obavljanja osnovne djelatnosti pojedinim vozilom;

 (j)     da u vozilu neće ni prevoziti niti dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog navedenog u prometnoj dozvoli, odnosno vozila te da neće vršiti nikakve preinake na vozilu;

 (k)   da je interijer unajmljenog vozila dužan vratiti u stanju u kakvom ga je i preuzeo te da će poštivati zabranu pušenja. U suprotnom Korisnik plaća Naknadu za kršenje zabrane pušenje u vozilu i/ ili veću nečistoću interijera koje se naplaćuju prema Cjeniku šteta Najmodavca;

 (l)     da je u slučaju vraćanja vozila izvan radnog vremena bez prisutnosti djelatnika Najmodavca odgovoran za vozilo do vremena otvaranja poslovnice i svaka evidentirana nova šteta bit će naplaćena s autoriziranog iznosa na Korisnikovoj kreditnoj kartici sukladno ugovorenom pokriću vozila;

 (m) Korisnik daje Ugovorom ovlaštenje Najmodavcu da bez prethodne najave, za naplatu svih prometnih prekršaja i parkirnih i drugih kazni, proizašlih iz povrede pozitivnim propisa RH, a  počinjenih za vrijeme trajanja najma, uvećanih za eventualne manipulativne troškove, tereti  kreditnu ili debitnu karticu navedenu na Ugovoru o najmu.

6. NASTUP ŠTETE I GUBITAK DOKUMENTACIJE

Ako uslijed nepažnje Korisnika ili dodatnog vozača dođe oštećenja motora ili pogonskog mehanizma unajmljenog vozila, a to sve radi nedostatka motornog ulja, ulja za mjenjač ili diferencijala, sredstava za hlađenje krivo utočenog goriva, kao i oštećenja kartera, kvačila, odnosno bilo  kakvog  oštećenja  donjeg  postroja  vozila,  oštećenja  ili  krađe  guma,  naplataka i pokrova  naplataka ili drugih karakterističnih kvarova izazvanih nepažnjom i nemarnošću Korisnika ili dodatnog vozača, Korisnik naknađuje Najmodavcu kumulativno:

 (a)   cijeli iznos popravka vozila;

 (b)   iznos izgubljene zarade zbog nekorištenja vozila radi popravka (naknadu za dnevni najam  po redovnom cjeniku);

 (c)    svu nastalu štetu, kao primjerice troškove vuče vozila ili umanjene vrijednosti vozila.

Trošak pod točkom (a) i (b) Korisnik plaća za svaki dan nekorištenja vozila zbog  popravka, ali najviše do 30 dana. Trošak prijave i ponovne izrade izgubljene popratne dokumentacije za  unajmljeno vozilo naplaćuje se prema važećem Cjeniku.

Korisnik odgovara i za svu štetu nastalu uslijed nepridržavanja odredbi Ugovora.

7. KRAĐA, PROMETNA NESREĆA, KVAR NA UNAJMLJENOM VOZILU

U slučaju prometne nesreće Korisnik je obvezan:

 (a)   osigurati unajmljeno vozilo od propadanja i nastupa još veće štete, do njegovog preuzimanja od strane Najmodavca, te sačuvati dokaze do dolaska djelatnika PU

 (b)   pozvati djelatnike PU odmah po nastanku štete i zatražiti zapisnik o događaju

 (c)    obavijestiti i dati izjavu najbližoj poslovnici Najmodavca o nastaloj situaciji

 (d)   zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka

U slučaju krađe unajmljenog vozila Korisnik je obvezan: pozvati djelatnike PU i zatražiti  zapisnik o događaju i obavijestiti i dati izjavu najbližoj poslovnici Najmodavca o nastaloj situaciji. Ako uslijed nepažnje Korisnika ili dodatnog vozača dođe do krađe unajmljenog vozila tijekom trajanja najma, Korisnik nadoknađuje Najmodavcu vrijednost  unajmljenog vozila  umanjenu  za  amortizaciju. Korisnik će naknaditi Najmodavcu, osim vrijednosti unajmljenog vozila umanjenu za amortizaciju, koje je predmet najma, i izgubljenu zaradu koju Najmodavac ima zbog nedostatka vozila. Isto vrijedi i u slučaju da Korisnik iz bilo kojeg razloga ne može vratiti unajmljeno vozilo po završetku najma. Sav trošak nastale štete prometnom nesrećom, a za koji nije napravljen zapisnik, nije dana izjava o nesreći, nije osiguran alkotest ili ako prema vozilu nije odnošeno pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika, snosi u potpunosti Korisnik, bez obzira na to je li Korisnik prihvatio i uplatio dodatno osiguranje, te bez obzira na krivnju na strani Korisnika za nastalu prometnu nesreću. Kod nastupa pogonske neispravnosti unajmljenog vozila, Korisnik je obvezan: osigurati unajmljeno vozilo od propadanja i nastupa još veće štete, do njegovog preuzimanja od strane Najmodavca i obavijestiti i dati izjavu najbližoj poslovnici Najmodavca o nastaloj situaciji. Ako Korisnik ne postupa sukladno ovim odredbama, dužan je platiti na traženje Najmodavca puni iznos popravka unajmljenog vozila proizašlog iz štetnog događaja nastalog za vrijeme trajanja Ugovora, kao i druge gubitke koje ima Najmodavac zbog te štete, uključujući i izgubljeni iznos dnevnog najma uslijed nekorištenja vozila zbog popravka, a najviše do 30 dana.  Korisnik će platiti samo učešće u šteti (franšizu) navedenu u Cjeniku, a u slučaju bilo kakvog oštećenja i/ili gubitka bilo kojeg mehaničkog dijela unajmljenog vozila, ako je iznos oštećenja i/ili gubitka manji od iznosa pripadajućeg učešća u šteti (franšize).

8. TROŠKOVI KOJI SE NADOKNAĐUJU KORISNIKU

Najmodavac će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i lake popravke, koji su nastali tijekom najma, osim troškova pranja unajmljenog  vozila, a temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju. Račun mora glasiti na Najmodavca i bit će priznat od strane Najmodavca ako je plaćen gotovinom pravnoj osobi. Ako se utvrdi da je Korisnik neosnovano zamijenio neki sklop, dio ili uređaj na vozilu, Najmodavac neće Korisniku isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja. Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe Najmodavca, u protivnom nadoknada neće biti moguća. U slučaju kvara vozila unutar Republike Hrvatske i/ili u inozemstvu, Korisnik je obvezan kontaktirati poslovnicu radi popravka ili zamjene vozila. U slučajevima kada Korisnik dobije suglasnost Najmodavca za popravak vozila i/ili uklanjanje štete na vozilu Korisniku će se u skladu s Ugovorenim osiguranjem nadoknaditi trošak popravka po predočenju originalnog računa ovlaštenog servisa i dijela vozila koji je zamijenjen zbog kvara. Pri prelasku državne granice Korisnik je obvezan predočiti carinskom službeniku račun na ovjeru. Najmodavac se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine Korisnika u ili na iznajmljenom vozilu. 

9. UČEŠĆE U ŠTETI (FRANŠIZA)

Učešće  u  šteti  (franšizi)  može se  otkupiti  plaćanjem  dodataka  za  otkup  franšize  prema važećem Cjeniku (LOSS). Osnovna pokrića CDW i TP ne pokrivaju štete i gubitke nastale na rizičnim teritorijima i/ili ratnim zonama, kao ni za slučaj da je unajmljeno vozilo korišteno izvan granica RH bez pisane suglasnosti Najmodavca. Osnovna pokrića CDW i TP ne pokrivaju Naknadu za obradu štete u iznosu prema Cjeniku. Plaćanjem dnevnog dodatka za pokriće putnika (PAI) vozač i putnici su osigurani za slučaj smrti i invaliditeta do iznosa  propisanih od osiguravajuće kuće kod koje su osigurana sva vozila Najmodavca. Prihvaćanjem CDW, TP i LOSS i/ili WUG pokrića ne umanjuje se materijalna odgovornost Korisnika za štetu ako nije poštivao Ugovorom utvrđene Opće uvjete iz točke 6. i 7. Pokrićem nije pokrivena odgovornost Korisnika ili dodatnog vozača za nastale štete na unajmljenom vozilu i imovini drugih pravnih i fizičkih osoba, kao i na tim osobama, a koje su počinjene namjerno, pod utjecajem alkohola  ili  droge, vožnjom bez  propisane  vozačke  dozvole ili za vrijeme trajanja zabrane vožnje (oduzeta vozačka dozvola) kao i u slučajevima kada se u vozilu nalazio veći broj osoba od broja registriranih sjedišta i u drugim okolnostima predviđenim pravilima osiguranja, koja su Korisniku predana na uvid. LOSS pokrićem nisu pokriveni sljedeći rizici: uništenje/oštećenje gume, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila, svih stakala vozila te sva oštećenja bez policijskog zapisnika. Niti jednim pokrićem nisu  pokrivene  štete  prouzročene na područjima ratnih operacija ili pobuna.

10. GORIVO

Korisnik snosi troškove goriva utrošenog tijekom najma te je odgovoran za točenje goriva. U slučaju da Korisnik vrati  vozilo s manjom količinom goriva, Najmodavac zadržava pravo zaračunavanja usluge točenja goriva i cijene goriva prema važećem Cjeniku Najmodavca.

11. OSTALE ODREDBE

Najmodavac ne odgovara za štetu koju pretrpi Korisnik zbog zakašnjenja u isporuci vozila, kao i za štete koje bi nastale Korisniku ili vozaču zbog kakvog kvara na vozilu za vrijeme  najma. Pravovaljane su samo one izmjene i dopune koje su izvršene u pisanom obliku. Moguća ništavost ili pobojnost pojedinih odredbi Ugovora, ne može imati za posljedicu ništavost ili poništenje cijelog Ugovora. Isto vrijedi i za praznine koje bi se pojavile u primjeni ili pri tumačenju Ugovora. Ništave ili pobojne odredbe, kao i praznine u Ugovoru nadomjestit će se odredbama pozitivnih propisa RH, koje su najbliže smislu i svrsi koju su Ugovorne strane imale pri zaključenju Ugovora, a najprije odredbe Zakona o obveznim odnosima. Korisnik ne smije dati unajmljeno vozilo u podnajam. Korisnik ne smije za vrijeme trajanja najma činiti nikakve izmjene na unajmljenom vozilu, osim onih utvrđenih u točki 8. Općih uvjeta. U slučaju spora strane ugovaraj u nadležnost suda u sjedištu Najmodavca.

 

                                                                                                    

Vaše mišljenje

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »